ประชุมพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรปฐมวัย สู่การปฏิบัติ

14 08 61 1วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข้.ให้กับสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม และสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไป วิทยากร ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำปฐมวัย ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูที่สอนระดับชั้นปฐมวัย ทุกโรงเรียน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด