ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (ภายใต้ชื่อเยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ครั้งที่ 4

11 08 61 1วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (ภายใต้ชื่อเยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ครั้งที่ 4 และอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรม มีการกระตุ้นสร้างเจตคติฟื้นฟูจิตวิญญาณตลอดถึงมีการทำปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริตสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียนสุจริตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะครู จากโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ทีมนักเรียนวิทยากรจาก รร.ชช.เชียงใหม่พัฒนา และนักเรียนแกนนำจากเครือข่าย รร.สุจริต จำนวน 230 คน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด