โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต"ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กฯ"

01 08 61 2วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตในการดูแลช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว ปรับจิตในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 100 คน ครู จำนวน 25 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 135 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมกองพันทหารราบที่ 1 กรมหารราบที่ 16 จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด