ประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 61

31 07 61 2วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะชีวิต ในการป้องกันยาเสพติด เพื่อป้องกันและป้องปรามนักเรียนเข้าไปยังแหล่งมั่วสุม เช่น ร้านเกมส์ และเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากร นายสฤกษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้เข้ารับการอบรม คือครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด