ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการศึกษา

12 07 61 1วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ" ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ก่อนการประชุม นายสมชาย ไทยประสงค์ ผอ.รร.พนาลัยวิทยาเสริม ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำสถานที่ในการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจระบบ SET ระบบ iep online การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเรียนรวม วิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย ศน.อำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.สุรดิษ โยมา ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศน.ปราณี สาระบาล และศน.วาสนา สืบชมภู ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวม จำนวน 176 โรงเรียน ณ หอประชุมพยุงทอง โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด