อบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2561

05 07 61 2วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป วิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย ศน.อำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.สุรดิษ โยมา ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศน.ปราณี สาระบาล และศน.วาสนา สืบชมภู ผู้เข้าอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 55 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด