การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 59

21 05 59เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 และได้รับเกียรติจากนายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นายจำนงค์ สุดาเดช รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานและเข้มแข็ง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 217 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนบ้าน