ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงหวาย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

04 07 61 4วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.50 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงหวาย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้เยี่ยมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทดสอบนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี และได้เยี่ยมชมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โดยห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการสืบค้นได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ และได้เยี่ยมห้องเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งภายในห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย จัดมีสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล ในมุมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน พบว่ามีการจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์ที่ต้องการ โดยโรงเรียนได้จัดทำอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้เด็กได้สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ หลังจากนั้นได้พบปะพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร คณะครู และขอชื่นชมนายภราดร เสนารัตน์ ผอ.รร.บ้านดงหวาย ที่มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการที่ดี และให้ความสำคัญในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่สวยงาม และให้กำลังใจคณะครู ที่มีความมุงมั่น เสียสละและร่วมใจพัฒนาโรงเรียน ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ชมภาพทั้งหมด