ตรวจเยี่ยมห้องเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

04 07 61 2วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทดสอบโดยการเขียนให้นักเรียนอ่าน นักเรียนสามารถอ่านตามคำเขียนได้เป็นอย่างดี และครูได้นำสื่อการเรียนรู้จากอินเทอร์นำมาใช้จัดการเรียนการสอน พร้อมติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน จากการติดตามพบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพอาหารของนักเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เรื่องคุณค่าอาหารอีกด้วย และขอชื่นชมนายประมวล ทิพชัย ผอ.รร.บ้านหนองอึ่งโปโล ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับอาหารกลางวันของนักเรียน และคณะครูที่ได้นำสื่อการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ชมภาพทั้งหมด