อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ปี 2561

04 07 61 1วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร และครูแกนนำ ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ก่อนการเปิดการอบรมได้แนะนำการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดย นางสมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากร ได้รับเกียรตินายสมนึก ภูวศานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Team : RT.12) จากเขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำ จากสถานศึกษาจำนวน 19 ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวนรวม 51 คน คณะนิเทศอาสาจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 17 คน ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด