ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศฯ (ก.ต.ป.น.) ที่ 3/2561

02 07 61 4วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป. น.) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ก่อนการประชุม ได้แนะนำศึกษานิเทศก์ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด