อบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

28 06 61 1วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป วิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย ศน.อำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.สุรดิษ โยมา ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท และศน.ปราณี สาระบาล ผู้เข้าอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 48 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด