ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารฯ

25 06 61 1วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย นางณรี สุสุทธิ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สำนักนโยบายและแผน นายปรีชา ทุติยาภรณ์ ผอ.รร.วัดวิมลมรรคาราม สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 และนายพิทยา นามบุญลือ ผอ.รร.บ้านยางน้อย สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เลขาประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้น นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้แนะนำการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด