ออกเยี่ยมห้องเรียนและตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไฮ

22 06 61 1วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมห้องเรียนและตรวจติดตามการจัดอาหารกลางวันโรงเรียน โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า เป็น ผอ.รร.บ้านหนองไฮ พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพอาหารของนักเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เรื่องคุณค่าอาหารด้วย พร้อมติดตามการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC1) ซึ่งโรงเรียนได้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร พร้อมทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์ความเร็วสูง โดยการเปิดเว็บไซต์ ติวฟรี.com พบว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงสามารถเล่นสื่อได้โดยไม่กระตุก เหมาะแก่การนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด