ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

19 06 61 1วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ดร.ละออตา พงศ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ของ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ก่อนการประเมินได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนประกอบด้วย รร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) รร.บ้านดงหวาย รร.ท่าสีดาวิทยา รร.บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง รร.หนองแวงบึงงาม รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) รร.ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา และ รร.บ้านบาโคหนองแคน พร้อมสอบถามและกล่าวชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและนักเรียน ทั้ง 8 โรงเรียน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท จนประสบความสำเร็จ หลังจากประเมินเสร็จ คณะกรรมการ ได้กล่าวชื่นชม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่เตรียมความพร้อมในการประเมินได้อย่างดีเยี่ยม และกล่าวขอบคุณ คณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศ นายกสมาคมผู้บริหาร นายกสมาคมครู ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ให้การต้อนรับได้อย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด