ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ การจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

14 06 61 1วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมแนะนำศึกษานิเทศก์ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ท่าน หลังจากนั้น คณะศึกษานิเทศก์ ชี้แจ้งแนวทางการออกนิเทศ โดยมีนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศน.ปราณี สาระบาล และศน.วาสนา สืบชมภู ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ คณะบอร์ดบริหาร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด