ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบะเค

11 06 61 3วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่ามีการจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์ที่ต้องการ โดยโรงเรียนได้จัดทำอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้เด็กได้สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ และได้เดินชมบริเวณรอบๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีการปรับปรุงตกแต่งให้สวยงาม บริเวณโรงเรียนร่มเย็น สดชื่น มีสีสัน เป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน มีความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน และได้เยี่ยมชมสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งสร้างได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้พบปะพร้อมนโยบายและกล่าวชื่นชมนายบัณจง อัครปะชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ที่มีแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี มีวิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ และให้กำลังใจคณะครู ที่มีความมุงมั่น เสียสละและร่วมใจพัฒนาโรงเรียน ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด