ออกเยี่ยมโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

07 06 61 5วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการบริหารของเขตพื้นที่ และข้อสั่งการของเลขาธิการ กพฐ. โดยให้ ผอ.สพป. ต้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเชิงลึก เน้นการเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริง ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยเกี่ยวกับการสอน และความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลในการบริหารจัดการ ซึ่งได้ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทรงประทานจานดาวเทียมเพื่อการศึกษา และได้พบปะ มอบนโนบาย พร้อมสอบถามนายศิวะ จรบุรมณ์ ผอ.รร.บ้านนาเลา และคณะครู เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน และจะนำข้อมูลที่ได้มา รายงานให้ สพฐ.ทราบต่อไป ณ โรงเรียนบ้านนาเลา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด