โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา ปี 2561 รุ่น 3

07 06 61 3วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกหัดนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้มีความรู้ด้านการว่ายน้ำและมีความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ วิทยากร นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะครูโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษาจากในอำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอกและอำเภอเมยวดี ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด