อบรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

07 06 61 1วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ ก่อนเปิดพิธีการอบรม ได้ร่วมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต โดยมีนายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวนำ หลังจากนั้นได้ชี้แจงการประเมินแบบออนไลน์ พร้อมเข้าประเมินแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ แบบ smart phone ผู้เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี รวมทั้งหมด 62 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด