ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานออนไลน์ : ITA Online พ.ศ. 2561

05 06 61 1วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดยนายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 217 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ ภาคเช้า เสลภูมิ โพธิ์ชัย ภาคบ่าย โพนทอง หนองพอก และเมยวดี ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด