อมรมผ่านระบบทางไกล การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย

04 06 61 1วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.45 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอมรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561 ในการนี้นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มาพบปะและให้กำลังใจ คณะศึกษานิเทศก์ วิทยากรผู้ช่วย ประกอบด้วย นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไชยญา บุตรพรม ผอ.รร.กุดสระวิทยานุกูล นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผอ.รร.บ้านโนนไชยศรี และคณะครูโรงเรียนแกนนำ เป็นพี่เลี้ยงผู้ช่วยวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 โรงเรียน แบ่งออกเป็น โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน และ โรงเรียนเอกชน จำนวน 5 โรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด