โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (รุ่นที่ 2) 31 พ.ค - 2 มิ.ย 2561

01 06 61 1วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ลูกเสือมีความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างการดำรงชีวิตของลูกเสือให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ โดยมีนายอภัย ศีรษะภูมิ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานศูนย์ฝึก ณ ค่ายนีโอ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด