โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2561

31 05 61 2วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 โดยมีนายอภัย ศีรษะภูมิ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วิทยากร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ลูกเสือในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดจากโรงเรียนขยายโอกาส จากอำเภอหนองพอกอำเภอเชียงใหม่และอำเภอเมยวดี ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด