อบรมเชิงพัฒนาบุคคล ด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1

30 05 61 2วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคคล ด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Data Management Center) รุ่นที่ 1 โดยมีนายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่ม DLICT เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในอำเภอโพนทอง ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด