ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี

29 05 61 2วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2561 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ลูกเสือมีความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างการดำรงชีวิตของลูกเสือให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ โดยมีนายอภัย ศีรษะภูมิ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานศูนย์ฝึก ณ ค่ายนีโอ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด