อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561

26 05 61 1วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 หน่วยตรวจสอบภายในจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน วิทยากร นางสุดารัตน์ เพียลา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.มหาสารคาม เขต 1 และนายยงยุทธ มะนัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด