อบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

23 05 61 1วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนางเนตรนภา โอฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และในการนี้ ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายธนวัตร ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมรับฟังและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากรจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 217 โรงเรียน รวมทั้งสิน 434 ท่าน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด