อบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล STEM Education

21 05 61 1วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ของศูนย์อบรม สพฐ. 083 ซึ่ง สพฐ.และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดขึ้น เพื่ออบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 ให้ครูผู้สอนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนใน 3 ด้านนี้ให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด