ประชุมเชิงพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เพื่อเตรียมรับการประเมิน PISA 2018

18 05 61 1วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 และระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในเปิดการประชุม วิทยากร นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม คณะครูจากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 58 โรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอว จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด