ประชุมแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด KRS, ARS

01 04 59เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KRS) และการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ARS) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KRS) มีนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดยมีนายธนวัตร ดอกพุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวผจงจิต ศรีผาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อธิบายชี้แจ้งแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด KRS, ARS ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นางสาวผจงจิต ศรีผาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน