การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มพนาศึกษา

21 03 61วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมรับชม พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน หลังจากนั้น ได้รับเกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา กล่าวรายงานโดยนายถวิล พนมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวดงมันวิทยา ประธานกลุ่มฯ พนาศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยากร นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมเมืองทอง โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด