รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

03 04 59เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อประกาศยกย่อง  เชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและนักเรียน   ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย  ความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวกับยาเสพติด ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในการป้องกันยาเสพติด  มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับโรงเรียน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกำกับโรงเรียน ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  มีผลงานดีเด่น  สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ และได้รับมอบรางวัล MOE AMARDS จากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   ดังต่อนี้ไป
สถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย
๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร