รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

03 04 59เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อประกาศยกย่อง  เชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและนักเรียน   ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย  ความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวกับยาเสพติด ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในการป้องกันยาเสพติด  มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับโรงเรียน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกำกับโรงเรียน ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  มีผลงานดีเด่น  สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ และได้รับมอบรางวัล MOE AMARDS จากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   ดังต่อนี้ไป
สถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย
๑ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุง) ผลการประเมิน ดีเด่น
๒ โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น ผลการประเมิน ดีเด่น
๓ โรงเรียนชุมพรนาเจริญ ผลการประเมิน ดี
๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ผลการประเมิน ดี
๕ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผลการประเมิน ดี
๖ โรงเรียนหนองแวงใหญ่ ผลการประเมิน ดี

สถานศึกษาขนาดกลาง ประกอบด้วย
๑ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ผลการประเมิน ดีเด่น
๒ โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร ผลการประเมิน ดีเด่น
๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ผลการประเมิน ดีเด่น
๔ โรงเรียนบ้านหนองกุง ผลการประเมิน ดีเด่น
๕ โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง ผลการประเมิน ดีเด่น
๖ โรงเรียนบ้านสีเสียด ผลการประเมิน ดี
๗ โรงเรียนอัคคะวิทยา ผลการประเมิน ดี
๘ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ผลการประเมิน ดี
๙ โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ผลการประเมิน ดี

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ผลการประเมิน ดีเด่น
ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ

ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ