อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Smart OBEC

30 03 59เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน การฝึกอบรมปฏิบัติการตามระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart - OBEC / Smart Area ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ใช้ระบบงานบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย งานหนังสือราชการ งานรับงานส่งหนังสือราชการ งานการบันทึกเสนอสั่งการ งานไปรษณีย์ งานการจองยานพาหนะ งานการจองห้องประชุม งานการมาปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนำมาใช้แทนระบบงานสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ขยายผล อบรมผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และจะได้กำหนดการเปิดใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ต่อไป