เข้าร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 60

09 03 61 1วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเครือข่ายปฐมวัย เข้าร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 "สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" ผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด