อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม SchoolMIS

29 03 59เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนมีการจัดทำระบบสารสารเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรมต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และการจัดทำข้อมูลนักเรียนในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารห้องเรียนและทรัพยากรอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บข้อมูลงานวัดผล ประเมินผล ให้คุ้มค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ผู้กล่าวรายงาน นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การจัดอบรมปฏิบัติระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมบริ