อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของฯ

28 03 59เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้กล่าวรายงาน นายประดู่ นามเหล่า รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และได้รับเกียรติต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะวิทยากร ดังนี้
1.ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง
2.ผศ.ดร.ธนวรรษ ศรีวะรมย์
3.ดร.สุวพร เซ็มเฮง
4.ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ
5.ดร.นฤชล ไหลงาม
ผู้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา คณะนักศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Ph.D. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ