ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รร.บ้านคำโพนสูง การทดสอบ ระดับชั้น ป.3 (NT)

07 03 61 2วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (NT) โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 71 สนามสอบสำหรับสนามสอบโรงเรียนบ้านคำโพนสูง โดยมีนายเรืองเดช ศรีโยธี ผอ.รร.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล เป็นประธานสนามสอบ กรรมการกลาง ประกอบด้วย นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.รร.บ้านคำโพนสูง นายวิษณุ รังใส ผอ.รร.บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น และนายบุญชู สุนธงศิริ ผอ.รร.บ้านหนองบก ห้องสอบจำนวน 8 ห้อง ณ โรงเรียนบ้านคำโพนสูง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด