รับมอบโทรทัศน์ LED พร้อมอินเตอร์เน็ต

26 03 59เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้การต้อนรับ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ ได้มอบโทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว จำนาน 50 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 57 โรงเรียน โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบและผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมโครงการและรับมอบโทรทัศน์ LED พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อนำไปติดตั้งที่โรงเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด