ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

27 02 61วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม กล่าวรายงานโดย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมชี้แจ้งการดำเนินการ โดย ศน.วาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชมภาพทั้งหมด