ผอ.สพป.รอ.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตลาดแค ร่วมกับ Cluster 12

08 02 61 1เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Cluster 12 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตลาดแค โดยมีนายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแค กล่าวต้อนรับ และแนะนำผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน เช่น ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 1 ของ สพป.นม.1 ติดต่อกัน 5 ปี เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านผ่านกิจกรรมหลัก มีความพร้อมเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นทุกคน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ของ สพป.นม.1 หลังจากนั้นได้เยี่ยมห้องเรียนชั้นปฐมวัย ดูการจัดการเรียนการสอน ของครูประจำชั้น ณ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมด