ส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

07 02 61 2เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานศูนย์สอบการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) O-NET ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.จำนงค์ ไถวสินธุ์ ศน.สุรดิษ โยมา และศน.วิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ส่งมอบกระดาษคำตอบของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด