ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

03 02 61เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ ผู้คุมสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนโยบายการดำเนินการสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนามสอบสีขาว เน้นความโปร่งใส ยุติธรรม ดำเนินการโดยสุจริต ขอให้คณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เกิดประสิทธภาพสูงสุด ศูนย์สอบที่ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง, โรงเรียนบ้านหนองกุง, โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประช