โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

29 01 61 2เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ 2.เพื่อช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจนักเรียน รวมทั้งช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง 3.เพื่อให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 4.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเสริมสร้างความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา วิทยากร นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หลังจากนั้นได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กั