การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย

28 01 61เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ บริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวฐานิกร มาตราคำภา ตัวแทนบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำและประสานงานใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาทุกองค์กร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีเนื้อหาการจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย