กิจกรรมงานวันครู "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

16 01 61เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานและประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี งานวันครู "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ของอำเภอโพนทอง โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.ประชล ศรีเคนขันธ์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผอ.สิทธิชัย ระถา ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นประธานในพิธีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น พร้อมกล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการร่วมมือในการจัดงานวันครูในครั้งนี้ ให้ครูทุกท่านมีขวัญกำลังใจ มีความสามัคคี น้อมนำเอาหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้