ร่วมงานกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ปี 59

17 03 59เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้นำทีม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโพนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดยนายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอโพนทอง ผู้กล่าวรายงาน นางพรสวรรค์ กิ่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
ในนามประธานคระกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาในการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
2.เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน พ่อค้า/แม่ค้า และประชาชน ในเขตอำเภอโพนทอง
3.เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนำกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดการเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยงาน
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มข้าราชการตำรวจ
2.กลุ่มข้าราชการอำเภอ/รัฐวิสาหกิจ
3.กลุ่มชมรมพ่อค้า/แม่ค้า
4.กลุ่มเทศบาล
5.กลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยมีการแข่งขันกีฬา 8 ชนิด คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง แชร์บอล วิ่งผลัดกระสอบ วิ่ง 7 ขา และปั่นผลัดจักรยาน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ชมภาพ

ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ