โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561

09 01 2561เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วิทยากรในการอบรม นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในโรงเรียนทุกโรงเรียน จำนวน 217 คน เข้ารับการอบรม เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบๆ สถานศึกษาในทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด