ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

04 01 61ระหว่างวันที่ 3 - 9 มกราคม 2561 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ นายบุญทัน ครองสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสมชาย ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน coaching team และคณะ coaching team เข้าประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนหลังจากนั้น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เยี่ยมห้องเรียน ตามนโยบาย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ประกอบด้วย 
1.นางสุขุมาลย์ อินทเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงอุดมบึงคำ