ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

04 01 61ระหว่างวันที่ 3 - 9 มกราคม 2561 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ นายบุญทัน ครองสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสมชาย ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน coaching team และคณะ coaching team เข้าประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนหลังจากนั้น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เยี่ยมห้องเรียน ตามนโยบาย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ประกอบด้วย 
1.นางสุขุมาลย์ อินทเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงอุดมบึงคำ ชมภาพการประเมิน

2.นายชัยวัฒน์ บูระพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง ชมภาพการประเมิน

3.นายยศพนธ์ เดชจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน ชมภาพการประเมิน

4.นางปริยะดา กนกโชติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 ชมภาพการประเมิน

5.นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤทตวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา ชมภาพการประเมิน

6.นางวาสนา ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขุ่น ชมภาพการประเมิน

7.นายศราวุธ คามวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ชมภาพการประเมิน

8.นายเกรียงไกร ป้องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ชมภาพการประเมิน