โรงเรียน ต้อนรับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ

15 03 59เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2559 โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ต้อนรับนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสินสมทุร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะผู้ติดตาม โดยท่านได้ออกตรวจโรงเรียนภัทรดล โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง และศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอเมยวดี โดยท่านผู้ตรวจราชการได้มอบ 10 นโยบายหลัก ดังต่อไปนี้
1.การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
2.การแก้ปัญหาการออกกลางคัน
3.การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
4.การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง
5.การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุกสนาน และมีความสุขต่อการเรียนรู้
6.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
7.การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน
8.การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
9.การจัดการศ